Location: ВПЦ "Київський університет"
File: vipusk_115.pdf
Hits: 685
 5 / 1
PoorBest 

Review

Антоненко А.
Експропріаційний договір. Зарубіжний досвід для України................................................................................................ 5
Вахонєва Т.
Підтримання виконання трудової діяльності на професійній основі як функція трудового права .................................. 9
Венедіктов С.
Щодо ратифікації Україною Конвенції МОП No 190
про викорінення насильства та домагань у сфері праці .................................................................................................. 13
Іваницький А.
Тенденції реформування інституту робочого часу в умовах дистанційної роботи ........................................................ 17
Кіндюк Б.
Особливості адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
за проступки у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів ................................................. 21
Кравченко К., Шлоер Б.
Неповнолітні як суб'єкти права: порівняння правового регулювання в Німеччині й Україні ......................................... 25
Крижевський А., Крижевська О.
Державна політика у сфері охорони здоров'я у провідних країнах Європи: правовий аспект ...................................... 30
Кулага Е., Мельниченко О.
Проблеми правового статусу наглядової ради державного акціонерного товариства .................................................. 35
Погорєлова О.
Напрями розвитку інституту загальнообов'язкового державного соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ............................................................................ 40
Радченко Л.
Правові засади регулювання окремих форм влаштування дітей у міжнародному сімейному праві ............................ 45
Угриновська О., Піняшко М.
Провадження у справах про встановлення факту народження або смерті особи
на тимчасово окупованій території України ...................................................................................................................... 50
Федорчук А.
Особливості доказування у справах про дискримінацію у сфері праці .......................................................................... 59
Яблуновська К.
Європейські стандарти права на свободу пересування та права на вільний вибір місця проживання ........................ 63
Інформація про авторів ................................................................................................................................................... 69

CONTENTS

Antonenko A.
Expropriation Agreement: Foreign Experience for Ukraine .................................................................................................... 5
Vakhonieva T.
Maintenance of Work Activities on a Professional Basis as a Function of Labour Law ......................................................... 9
Venediktov S.
Towards the Issue on Ratification of the ILO Violence and Harassment Convention No. 190 by Ukraine ........................... 13
Ivanytskyi A.
Tendencies for Reforming the Working Time's Institute in the Conditions of Distance Work ............................................... 17
Kindyuk B.
Administranive Liability of Foreigners and Stateless Persons for Offences
in the Field of Turnover of Drugs, Psychotropic Substances and Precursors ....................................................................... 21
Kravchenko K., Schloer B.
Minors as Subjects of Law: Comparison of the Legal Regulation in Germany and Ukraine ................................................. 25
Kryzhevskyi A., Kryzhevska O.
Public Policy in the Sphere of Health Protection in Leading Countries of Europe: Legal Aspect .......................................... 30
Kulaha E., Melnychenko O.
Legal Status of Supervisory Boards of State-owned Joint-stock Companies ...................................................................... 35
Pohorielova O.
Directions for the development of the institute of obligatory state social insurance against accidents
at work and occupational diseases ....................................................................................................................................... 40
Radchenko L.
Legal Grounds for Regulation for Certain Forms of Arrangement for Children in International Family Law ......................... 45
Ugrunovksa O., Piniashko M.
Proceedings in cases regarding the establishment of birth or death of a person
on the temporarily occupied territory of Ukraine ................................................................................................................... 50
Fedorchuk A.
Prooving in Cases of Discrimination in the Field of Labour ......................................................................................... 59
Yablunovska K.
European Standards for the Right to Freedom of Movement and Right to Free Choice of Residence ................................. 63
The information about the authors ................................................................................................................................... 69

Date insert:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/