Library: Номери журналу
Location: ВПЦ "Київський університет"
Year: 2022
File: 120-new.pdf
Hits: 724
 5 / 1
PoorBest 

Review

Андріїв В. Уніфікація норм у сфері міжнародно-правового регулювання праці ................................................................................ 5

Безклубий І. Еволюція цивілістики: догма та метафізика........................................................................................................................ 9

Бірюков О. Визнання правочину недійсним у банкрутстві: теоретичні і практичні аспекти.............................................................. 16

Бондар І. Проблеми виконання рішень про встановлення побачень з дитиною: практика ЄСПЛ ................................................ 22

Василина Н., Гансецька В. Особливості залучення нотаріуса як заінтересованої особи у справах щодо встановлення факту проживання однією сім'єю чоловіка та жінки без шлюбу .................................................... 26

Вахонєва Т., Сіньова Л. Правовий статус і кваліфікаційні вимоги до фахівців з надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я ....................... 30

Заярний О. До питання удосконалення способів захисту інформаційних прав фізичних осіб у відносинах, пов'язаних із застосуванням технологій штучного інтелекту................ 36

Ізарова І., Кричина А., Муха Й., Цибулько А. На шляху до реалізації принципу забезпечення найкращих інтересів дитини під час медіації: український досвід ............... 40

Кухнюк Д. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики............................ 51

Мацелюх І., Мусієнко А. До проблеми визначення дефініції "адміністративні послуги у сфері охорони здоров'я".............................................. 56

Прилуцький С. Конституційний Суд України та його інституційна (не) визначеність: актуальні проблеми вітчизняного державотворення ............................... 60

Хотинська-Нор О., Снідевич О. Окремі питання звернення до виконання судових рішень в умовах "дефіциту" суддівських кадрів............................. 65

Інформація про авторів................................................................................................................................................... 71

CONTENTS

Andriiv V. Unification of Norms in the Field of International Legal Regulation of Labour ........................................................................ 5

Bezklubyi I. Evolution of Civil Law Science: Dogma and Metaphysics ...................................................................................................... 9

Biryukov O. Recognition of Transaction Void in Bankruptcy: Theoretical and Practical Aspects ............................................................. 16

Bondar I. Problems of the Execution of Decisions on Arranging Meetings with a Child: Case-law of the European Court of Human Rights............................................................................................................... 22

Vasylyna N., Hansetska V. Pecularities of Involving a Notary as an Interested Person in Cases Related Establishing the Fact of the Residence one Family Man and Woman Without Marriage........................................................................................ 26

Vakhonieva T., Sinyova L. Legal Status and Qualification Requirements for Rehabilitation Professionals in the Field of Healthcare............................ 30

Zaiarnyi O. Towards the Issue on Improving the Protection of Information Rights of Individuals in Relations Connected with the Use of Artificial Intelligence Technologies......................................................................... 36

Izarova I., Krychyna A., Mucha J., Tsibulko A. On the Way to Implementing the Principle of the Best Interests of a Child During Mediation: Ukrainian Experience ........................................................................................................................................................... 40

Kukhniuk D. The Peculiarities of Disciplinary Responsibility of Lawyers for Violation of the Rules on Advocates Ethics ......................... 51

Matseliуkh I., Musienko N. On the Problem of Defining "Administrative Services in the Field of Healthcare"................................................................. 56

Prylutskyi S. The Constitutional Court of Ukraine and its Institutional (Un-)certainty: Current Problems of Domestic State Building ...................................................................................................................... 60

Khotynska-Nor O., Snidevych O. Specific Issues of Judgments Enforcement in View of Shortage of Judicial Officials ........................................................... 65

Date insert:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/