Знайти статтю

All books: 734

Виникнення і розвиток преторського права

Возникновение и развитие преторского права | The emergence and development praetoric law

  / 0
Year: 2014
Hits: 690

Внесок науковців Київського університету в дослідження державотворчих та законодавчих процесів в Україні (1917 – 1921 рр.): історико-правовий аспект

Contributing scientists Kiev University in governmental research and legislative process in Ukraine (1917 – 1921 years).: historical and legal aspects

  / 0
Year: 2013
Hits: 578

ВПЛИВ ВІЙНИ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ЮРИСТА НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ-ПРАВНИКІВ УКРАЇН

  / 0
Year: 2022
Hits: 427

Вплив типології форми державного правління на статус глави уряду

Влияние типологии формы государственного правления на статус главы правительства │ Іnfluence of typology of forms of government on the status of head of the government

 5 / 1
Year: 2012
Hits: 483

Встановлення змісту норм іноземного права

Установление содержания норм иностранного права │ Concerning the determination of the content of the norms of foreign law

  / 0
Year: 2012
Hits: 463

ВТІЛЕННЯ ТА ЗМІСТ ПРИНЦИПІВ У АКТАХ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА

  / 0
Year: 2021
Hits: 323

Вчення Рудольфа фон Ієрінга про мету в праві

Учение Рудольфа фон Иеринга о цели в праве | Rudolf von Ihering's doctrine about purpose in law

  / 0
Year: 2010
Hits: 1286

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ НОТАРІУСА НА КРЕДИТНИХ ДОГОВОРАХ: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

  / 0
Year: 2021
Hits: 396

Гармонізаційний потенціал проекту кодексу європейського авторського права

Гармонизационный потенциал проекта кодекса европейского авторского права | The draft of European Copyright Code harmonization potential

  / 0
Year: 2011
Hits: 691

Гармонізація охорони прав на бази даних у процесі європейської інтеграції: досвід для України

Гармонизация охраны прав на базы данных в процессе европейской интеграции: опыт для Украины | Harmonization of databases rights protection in the process of European integration: experience for Ukraine

  / 0
Year: 2010
Hits: 825

Генеза візантійського шлюбно-сімейного права в контексті християнської ціннісної парадигми

Генеза византийского брачно-семейного права в контексте христианской ценностной парадигмы | Genesis byzantine matrimonial law in the context of christian values paradigms

  / 0
Year: 2010
Hits: 489

Генеза правового і цивільно-правового регулювання відносин у сфері особистих немайнових прав фізичних осіб у галузі охорони в Україні

Genesis of law and civil law regulating relations in the sphere of the moral rights of individuals in health in Ukraine

  / 0
Year: 2013
Hits: 615

Генезис і сутність страхування: аналіз наукових концепцій

Генезис и сущность страхования : анализ научных концепций │ The genesis of the concepts regarding of the essence of insurance

  / 0
Year: 2011
Hits: 691

ГЕНЕЗИС ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДІЗНАННЯ ЯК ФОРМУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

  / 0
Year: 2018
Hits: 486

Генезис незалежної судової влади

Генезис независимой судебной власти | Genesis of independant judiciary

  / 0
Year: 2010
Hits: 384

Генезис правового світогляду Миколи Міхновського

Генезис правового мировоззрения Николая Михновского | Genesis of legal world view of Mykola Mikhnovskiy

  / 0
Year: 2010
Hits: 425

Географічні зазначення: поняття та еволюція правового регулювання в Україні та зарубіжних країнах

Географические указания : понятие и эволюция правового регулирования в Украине и зарубежных странах │ Geographical indications: concepts and evolution of legal regulation in Ukraine and foreign countries

  / 0
Year: 2012
Hits: 392

Господарська страхова діяльність: види, ознаки, поняття

Хозяйственная страховая деятельность: виды, признаки, понятия | Economic insurance activity: kinds, characteristics, concept

  / 0
Year: 2010
Hits: 590

Господарсько-правова відповідальність: галузевий підхід, особливості застосування та напрямки подальших наукових досліджень

Хозяйственно-правовая ответственность: отраслевой подход, особенности применения и направления дальнейших научных исследований | Economic and legal responsibility: industry approach of features and areas for further research

  / 0
Year: 2013
Hits: 683

Громадянство та виборче право громадян за конституцією М.Міхновського

Гражданство и избирательное право граждан по конституции М.Михновского | Citizenship and the right to vote of citizens by the constitution of M.Mikhnovskiy

  / 0
Year: 2010
Hits: 312
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/