Знайти статтю

All books: 734

Достовірність доказів у цивільному судочинстві США та України: порівняльно-правовий аспект

Достоверность доказательств в гражданском судопроизводстве США и Украины : сравнительно -правовой аспект │ Reliability of Evidence in Civil Court Procedures of the USA and Ukraine: A Comparative Law Aspect

  / 0
Year: 2011
Hits: 687

Доступ потерпілого до правосуддя у кримінальному провадженні з приватною формою обвинувачення за КПК України 2012 року

Доступ потерпевшего к правосудию в уголовном производстве с частной формой обвинения по УПК Украины 2012 г. | Access to justice for the victim in criminal proceedings form of private prosecution by the CPC of Ukraine 2012

  / 0
Year: 2013
Hits: 725

Дотримання принципу розумного строку кримінального судочинства при продовженні досудового слідства

Соблюдение принципа разумного срока уголовного судопроизводства при продолжении досудебного следствия │ Adherence to the principles of criminal justice reasonable time with continued pre-trial investigation

  / 0
Year: 2012
Hits: 467

ЕВОЛЮЦІЯ ВЧЕННЯ ПРО ДОВІРЧІ ВІДНОСИНИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ВІД ПОВНОГО ЗАПЕРЕЧЕННЯ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ У ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

  / 0
Year: 2021
Hits: 253

ЕВОЛЮЦІЯ КАРАНТИННИХ ЗАХОДІВ І ФОРМУВАННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В УКРАЇНІ

  / 0
Hits: 499

ЕВОЛЮЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ ЗА 30 РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ

  / 0
Year: 2021
Hits: 312

ЕВОЛЮЦІЯ ЦИВІЛІСТИКИ: ДОГМА ТА МЕТАФІЗИКА

 1 / 1
Year: 2022
Hits: 386

Екологічні засади правового режиму земель капітального будівництва

Экологические основы правового режима земель капитального строительства | Ecological principles of legal regime of land capital construction

  / 0
Year: 2013
Hits: 698

ЕКОЛОГО-ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПРИРОДНОГО ЗАПОВІДАННЯ В УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ СТВОРЕННЯ ЧОРНОБИЛЬСЬКОГО РАДІАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНОГО БІОСФЕРНОГО ЗАПОВІДНИКА)

  / 0
Year: 2019
Hits: 438

ЕКСПРОПРІАЦІЙНИЙ ДОГОВІР. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

 5 / 1
Hits: 737

Елементи контрольних правовідносин

Элементы контрольных правоотношений │ Elements of legal control relations

  / 0
Year: 2012
Hits: 513

Етапи судового розгляду цивільної справи у суді першої інстанції: теоретико-прикладний аналіз

Этапы судебного разбирательства гражданских дел в суде первой инстанции: теоретико-прикладной анализ | The stages trial of civil cases in the Court of First Instance: theoretical and applied analysis

  / 0
Year: 2013
Hits: 481

Етапи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов'язання

Этапы унификации норм, регулирующих международные частные договорные обязательства | Stages unify the rules governing private international treaty obligations

  / 0
Year: 2013
Hits: 723

Ефективна реалізація функцій обвинувачення та захисту як умова змагального кримінального судочинства

Эффективная реализация функций обвинения и защиты как условие состязательного уголовного судопроизводства | Effective implementation of the functions of prosecution and defense as the condition of adversarial criminal proceedings

  / 0
Year: 2013
Hits: 689

ЕФЕКТИВНЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРУ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ У СВІТІ

  / 0
Year: 2020
Hits: 770

Забезпечення доступу громадськості до реалізації функцій держави

Обеспечение доступа общественности к реализации функций государства │ provide public accessThe implementation of state functions

  / 0
Year: 2012
Hits: 603

Забезпечення ефективного управління концесійною діяльністю в межах державно-приватного партнерства

Обеспечение эффективного управления концессионной деятельностью в рамках государственно-частного партнерства | Providing of efficient management of concession activity within public-private partnership

  / 0
Year: 2013
Hits: 585

Забезпечення прав споживачів енергії як пріоритетне завдання енергетичних регуляторів у контексті адаптації законодавства України до законодавства ЄС

Energy Consumers' Rights Protection as a priority target of Energy Regulators in view of adaptation of Ukrainian Legislation to the EU Legislation

  / 0
Year: 2012
Hits: 359

Забуті імена київської школи кримінального права (М.Г. Білоусов, О.Д. Щербак, М.М. Абрашкевич, М.В. Литовченко, С.К. Лібіна)

Забытые имена киевской школы уголовного права (М. Белоусов, А.Д. Щербак, М.М. Абрашкевич, М.В. Литовченко, С.К. Либина) | The forgotten names of the Kiev science foundation of criminal law (N.G. Belousov, A.D. Scherbak, M.M. Abrashkevich, M.V. Litovchenko

  / 0
Year: 2010
Hits: 784

Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження

Общие закономерности реализации закона: история становления и современный | General conformities to law of realization of law: becoming history and modern state of research

  / 0
Year: 2014
Hits: 468
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/