Pages: 31
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2018
Файл: N_107_2018_Zaharchenko.pdf
Перегляди: 853
  / 0
ПоганоНайкраще 

Огляд

Здійснено спробу юридичної оцінки багатостраждального договору, підписаного царем Олексієм Михайловичем

у 1654 р., між Московським царством і Українською гетьманською державою (Військом Запорозьким). Показані події, що передували підписанню договору. Наголошено, що за кілька сторіч від моменту проведення переговорів, його укладення і до сьогоднішнього дня, події обросли легендами, які, почасти, не мають під собою правдивої основи. Донині дослідники роблять свої висновки не на основі оригінальних текстів Березневих статей, а на підставі тек сту доповіді очільника царської делегації В. Бутурліна, поданої до царської канцелярії. Відсутність документів дала підстави не лише до довільної інтерпретації умов договору, а й до спроб відвертої їх фальсифікації. Стверджується, що міфи про Березневі статті створювалися здебільшого з московського боку, яка була зацікавлена в перебуванні України у своїй орбіті.

Автор зазначає, що Березневі статті готувалися у гетьманській канцелярії і у формі петиції із 23 пунктів, що отримали назву "Просительних статей" були відправлені з українською делегацією до Москви. Найголовніші з них декларували ідеї зовнішньої незалежності Української гетьманської держави (Війська Запорозького), що, насамперед, проявилися у праві вільного вибору гетьмана як глави держави, керівника уряду та головнокомандувача українського війська. Крім того, за Україною зберігалося право здійснення зовнішньої політики. Окремо йшлося про недоторканність внутрішнього устрою Війська Запорозького, непорушність прав і привілеїв українського населення та окремих його соціальних станів і груп.

Зазначено, що українська сторона не знайшла повного порозуміння з московським царем і частина пропозицій була ним проігнорована. Автор провів компаративний аналіз "Просительних статей" і остаточно підписаних статей Олексієм Михайловичем, і прийшов до висновку, що українська сторона вимагала більших прав і привілеїв, ніж в остаточному варіанті вони були надані.

Обґрунтовано, що з укладенням Березневих статей 1654 р. Українська гетьманська держава (Військо Запорозьке) увійшло у рівноправний і взаємовигідний союз з Московським царством, а не возз'єдналося з нею, як про це впродовж кількох століть стверджували представники наукових шкіл імперського та радянського історіографічних напрямків.

Ключові слова: гетьманські статті, гетьман Богдан Хмельницький, міжнародна правосуб'єктність, Військо Запо-

розьке, Московське царство, просительні статті.

 

P. Zakharchenko, Дoctor of Sciences (Law), Рrofessor, Taras Shevchenko National University of Kyiv

MARCH ARTICLES BY BOGDAN KHMELNITSKY IN 1654: MYTH OR LEGAL REALITY (ATTEMPT OF LEGAL ASSESSMENT)

 

The article attempts to give a legal assessment of the long-suffering treaty signed by Tsar Oleksiy Mikhailovich in 1654, between the Moscow kingdom and the Ukrainian hetman state (Zaporozhian Army). The events preceding the signing of the contract are shown. It is about negotiation in Pereyaslav between the royal delegation and Hetman Bohdan Khmelnytsky and the Cossack elder. It is emphasized that several centuries after the negotiations, its conclusion and to this day, events overgrown with legends, which, in part, do not have a true basis. To date, researchers have made their conclusions not on the basis of the original texts of March articles, but on the basis of the text of the report of the head of the royal delegation V. Buturlin, filed with the royal office. The absence of documents gave rise to not only arbitrary interpretation of the terms of the contract, but also attempts to openly falsify them. It is alleged that myths about the March articles were created mainly by the Moscow side, which was interested in staying of Ukraine in its orbit. The author notes that the March articles were being prepared in the Hetman's Office and in the form of a petition of 23 items, called Pleading "Articles", were sent with Ukrainian delegation to Moscow. The most important of it declared the ideas of the foreign independence of the Ukrainian Hetman state (the Zaporozhian Army), which, first of all, were manifested in the right to free Hetman choice as the head of state, the head of government and the commander-in-chief of the Ukrainian army. In addition, Ukraine retained the right to implement foreign policy. Separately it was a question of the inviolability of the internal structure of the Zaporozhian Army, the inviolability of the rights and privileges of the Ukrainian population and its separate social classes and groups.

It is noted that the Ukrainian side did not find complete agreement with the Tsar of Moscow, and part of the proposals was ignored. The author conducted a comparative analysis of "pleading articles" and articles finally signed by Oleksiy Mikhailovich, and concluded that the Ukrainian side required more rights and privileges than were given by the final version.

It is substantiated that with the conclusion of the March articles of 1654, the Ukrainian Hetman State (Zaporozhian Army) entred an equal and mutually beneficial union with the Moscow kingdom and not reunited with it, as representatives of the scientific schools of the imperial and Soviet historiographical directions claimed for several centuries.

Key words: Hetman's articles, hetman Bohdan Khmelnytsky, international legal personality, Zaporozhian Army, Moscow kingdom,

pleading articles.

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/