Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2020
Файл: 5._Косілова_Оpdf
Сторінки: DOI: https:doi.org/10.17721/1728-2195/2020/1.112-5
Перегляди: 481
 5 / 1
ПоганоНайкраще 

Огляд

Проаналізовано людську гідність як правову категорію та основоположне природне право людини. Порівнюються місце та роль права на людську гідність у системі конституційних прав України та Німеччини. Досліджено наукове обґрунтування права на людську гідність, його нормативний захист в обох країнах. Порівнюються підходи до визна- чення та тлумачення права на людську гідність у практиці Конституційного суду України та Федерального консти- туційного суду Німеччини.

Визначено взаємозв'язок права на людську гідність з іншими правами людини, а також сферу захисту цього права. Зокрема, проводяться паралелі між правом на життя та правом на людську гідність, визначається їхній взаємозв'я- зок. Обґрунтовано, що людське життя та гідність кожної людини користуються однаковим конституційним захис- том незалежно від тривалості фізичного існування особи.

Встановлено, що серед українських науковців немає єдиного бачення права на гідністіь як основоположного при- родного права. Право на людську гідність в Україні закріплене нормами конституційного, цивільного та кримінально- го права. Зазвичай захист права на людську гідність корелюється із правом на захист честі та ділової репутації. Право на людську гідність і честь не є чітко розрізненим. Законодавсто України не містить правової норми, де ви- значено поняття права на людську гідність. Практика Конституційного Суду України у цій сфері не є достатньо ро- зробленою та не має належної правової бази.

Обґрунтовано, що у ФРН право на людську гідність є визначальним та основоположними правом людини, вихід- ним для всіх інших прав. Людська гідність визнається найвищою фундаментальною цінністю і коренем усіх основних прав. Право на людську гідність закріплене у ст. 1 Конституції ФРН, не може бути обмежене жодною іншою нормою, навіть іншим основним правом, що випливає з гідності людини.

Ключові слова: право на людську гідність, право на життя, посягання на людську гідність, тлумачення права на людську гідність, конституційні права, конституційні гарантії, захист права на людську гідність, Конституційний суд України, Федеральний конституційний суд.

 

O. Kosilova, PhD (Political Sciences), Associate Prof., Researcher Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 

THE RIGHT TO HUMAN DIGNITY IN THE SYSTEM OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF UKRAINE AND GERMANY

 

The article analyzes human dignity as a legal category and fundamental natural human right. The place and role of the right to human dignity in the system of constitutional rights of Ukraine and Germany are compared. The scientific substantiation of the right to human dignity in Ukraine and Germany, its normative protection in both countries, is investigated. The approaches to defining and interpreting the right to human dignity in the practice of the Constitutional Court of Ukraine and the Federal Constitutional Court of Germany are compared.

The relationship between the right to human dignity and other human rights is determined, as well as the sphere of protection of this right. In particular, there are parallels between the right to life and the right to human dignity, and their relationship is determined. It is substantiated that the human life and dignity of each person enjoy the same constitutional protection regardless of the duration of the individual's physical existence.

It is established that among Ukrainian scholars there is no unified view of the right to dignity as a fundamental natural right. The right to human dignity in Ukraine is enshrined in the norms of constitutional, civil and criminal law. For the most part, the protection of the right to human dignity is correlated with the right to the protection of honour and goodwill. The right to human dignity and honour are not clearly distinguished. The legisla- tion of Ukraine does not contain a legal norm defining the concept of the right to human dignity. The case-law of the Constitutional Court of Ukraine in this area is not sufficiently developed and does not constitute a proper legal framework.

In Germany, the right to human dignity is a decisive and fundamental human right that is fundamental to all other rights. Human dignity is the supreme fundamental value and the root of all fundamental rights. The right to human dignity enshrined in Article 1 of the Constitution of the Fed- eral Republic of Germany defines it as an absolute value, which means that it cannot be restricted by any other norm, even by another fundamental right that follows from human dignity.

Keywords: a right to human dignity, a right to life, constitutional guarantees, the protection of the right to human dignity, the encroachment on hu- man dignity, the interpretation of the right to human dignity, constitutional rights, the Constitutional Court of Ukraine, the Federal Constitutional Court.

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/