Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2020
Файл: 7._Кравцов_Сpdf
Сторінки: DOI: https:doi.org/10.17721/1728-2195/2020/1.112-7
Перегляди: 684
  / 0
ПоганоНайкраще 

Огляд

Досліджено питання виконання судових рішень, доступ до правосуддя в цивільних справах, зокрема й ефектив- ність виконання судових рішень. На підставі проаналізованих матеріалів з'ясовується природа виконання цивільних рішень і виконавчого провадження загалом. Досліджено зловживання правом під час виконання судових рішень. На під- ставі здійсненого аналізу виділяються такі види зловживань: зловживання стягувачем свого права щодо вибору міс- ця відкриття виконавчого провадження, реєстрація боржником у місці свого проживання (що є єдиним майном борж- ника, на яке може бути звернено стягнення) малолітньої або неповнолітньої дитини, скасування результатів елект- ронних торгів через формальні, технічні помилки організатора електронних торгів, зловживання боржником своїм правом на недоторканність житла, ініціювання боржником паралельного судового розгляду щодо оскарження ре- зультатів електронних торгів у той час, як новий власник звертається з позовом до суду про усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням та виселення, зневажливе ставлення учасників виконавчого провадження до виконавця під час розгляду в суді скарги на дії виконавця. Доступність правосуддя в цивільних справах й ефектив- ність механізму захисту прав, свобод та інтересів безпосередньо пов'язана із дотриманням на рівні національного правопорядку вимоги про беззворотну реалізацію судових рішень та наявністю дієвих механізмів їхнього примусово- го виконання. У літературі із цивільного процесуального права залишається дискусійним питання стосовно природи виконавчого провадження та його місця в системі права. Розгляд питань зловживання процесуальними правами ве- деться зазвичай у двох напрямах, що не заперечують один одного, – з погляду оцінки зловживання як негативного процесуального явища або аналізу окремих форм зловживань процесуальними правами. З'являються і дослідження, де заперечується правомірність конструкції зловживання процесуальними правами.

Ключові слова: правосуддя, виконавче провадження, цивільний процес, зловживання правом.

 

S. Kravtsov, PhD (Law), Associate Prof.

Yaroslav Mudruy National Law University, Kharkiv, Ukraine

 

EXECUTIVE PROCEEDINGS AS THE FINAL STAGE OF THE TRIAL IN LIGHT OF ECHR PRACTICE AND ANTI-VIOLATION OF EXECUTIVE PROCEEDINGS PARTICIPANTS' PROCEDURAL RIGHTS

 

The paper explores the issues on the enforcement of judgments and its effectiveness, as well as the access to justice in civil cases. Based on the materials analyzed, the nature of the execution of civil decisions and enforcement proceedings in general is clarified. The abuse of law in the execution of court decisions is investigated. Based on the above analysis, the following types are distinguished: abuse by the claimant of the right to choose the place of enforcement proceedings commencing, the registration by the debtor at his place of residence (which is the sole property of the debtor that can be recovered) of a minor child, the cancellation of the results of electronic bidding through formal technical mistakes of the electronic auction organizer, abuse of the debtor's right to privacy, the initiation of parallel litigation by the debtor on the results of electronic bid- ding while the new owner sues the court to remove obstacles to the use of the premises and evictions, contemptuous attitude of enforcement pro- ceedings participants to the executor while the complaint against the executor's actions is under the court's consideration.

The availability of justice in civil cases and the effectiveness of the mechanism for the protection of rights, freedoms and interests are directly linked to the observance of the requirement for irrevocable implementation of court decisions at the level of national law and the existence of effective enforcement mechanisms. The question of the nature of enforcement proceedings and their place in the legal system remains debatable in the civil procedural literature. As a rule, consideration of abuse of procedural rights is conducted in two directions, which do not exclude each  other – from the point of view of the evaluation of abuse as a negative procedural phenomenon oranalysis of certain forms of abuse of procedural rights. There are also studies that deny the legitimacy of the design abuse of procedural rights.

Keywords: justice, enforcement proceedings, civil procedures, abuse of law.

 

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/