Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2020
Файл: 8._Рудковський_Аpdf
Сторінки: DOI: https:doi.org/10.17721/1728-2195/2020/1.112-8
Перегляди: 470
  / 0
ПоганоНайкраще 

Огляд

Досліджено сучасний стан ринку страхових послуг в Україні та історію його становлення. Розглянуто наявні про- блеми, що заважають прогресивному розвитку ринку та залученню інвестицій. Приділено увагу новітнім законодавчим змінам у державному регулюванні ринків фінансових послуг (банківського і небанківських) одним регулятором (НБУ) і доцільності його запровадження в небанківському фінансовому секторі та його подальшої ролі. Визначено основні важе- лі, завдяки яким Україна зможе отримати фінансову систему, що відповідає міжнародним стандартам. Зосереджено увагу на положеннях Директиви ЄС Solvencyll та вимогах і стандартах, що закріплені в ній. Обґрунтовано доцільність запровадження всебічного пруденційного нагляду за страховиками, де визначено його особливості та механізми, завдя- ки яким він працює ефективно. Досліджено досвід країн, які вже запровадили такий нагляд. Визначено низку суттєвих змін, серед яких необхідно виділити прозору фінансову звітність, нові стандарти в наданні послуг, розширення функцій нагляду уповноваженого органу тощо, що дозволять запровадити належний захист прав споживачів фінансових послуг. Визначено як низку переваг, так і недоліків сучасних змін та подальшої трансформації вітчизняного законодавства у сфері нагляду за страховою діяльністю до найкращих міжнародних стандартів. З'ясовано, яких змін зазнає ринок страхування України та на що очікувати страховикам у найближчі роки, проаналізовано, яких втрат необхідно буде зазнати та що вони здобудуть у підсумку. Зосереджено увагу на захисті прав споживачів фінансових послуг задля унеможливлення настання подій, що мали місце на страховому ринку України на етапі його становлення.

Ключові слова: страхування, страховик, страхувальник, пруденційні норми, страховий нагляд, платоспромож- ність, небанківська фінансова установа.

 

A. Rudkovskii, PhD Student

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, Ukraine

 

THE ROLE OF PRUDENTIAL SUPERVISION IN THE FIELD OF INSURANCE SUPERVISION IN UKRAINE

 

The article investigates the current state of the insurance market in Ukraine and the history of its formation. The existing problems that hinder the progressive development of the market and attract investment are considered. Attention is paid to the latest legislative state regulation of financial services markets (banking and non-banking) by one regulator (NBU) and the expediency of its introduction in the non-banking financial sector and its further role. The main levers by which Ukraine will be able to obtain a financial system that meets international standards have been identified. The focus is on the provisions of the EU Solvency ll Directive and the requirements and standards set out therein. It also substantiates the feasibility of securing prudential supervision of insurers, which defines its peculiarities and mechanisms by which it operates effectively. The experience of countries that have already introduced this type of surveillance is explored. A number of significant changes have been identified, among which are the following: transparent financial statements, new standards for service provision, extension of oversight functions of the Authorized Body, etc., which will allow for the proper protection of the rights of consumers of financial services.

Purpose: to analyze the international norms and standards according to which insurers operate within the European Union. Do the research on the EU Directive (Solvency ll) and the feasibility of its implementation in national legislation. The advantages and disadvantages of prudential supervision of insurers have been identified.

Methods: General and specific cognition methods have been involved in the writing of the work. Historical method, comparative-legal method, system-structural analysis method and formal-logical methods have been used as the basis of the research methodology.

Results: justification for the introduction of a new transparent financial reporting system in the future; the need to create a new internal insurer risk assessment system and new capital adequacy requirements.

Conclusions: A number of advantages and disadvantages of current changes and further transformation of domestic legislation in the field of insurance supervision to the best international standards have been identified. It examines what changes the insurance market of Ukraine is going through and what to expect from insurers in the coming years, what costs will have to be incurred and what they will receive as a result. The focus is on protecting the rights of consumers of financial services to prevent events occurring in the insurance market more than 25 years ago.

Keywords: insurance, insurer, insurer, prudential norms, insurance supervision, solvency, non-bank financial institution.

 

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/