Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Рік: 2020
Файл: 11._Царьова_І._Южека_Рpdf
Сторінки: DOI: https:doi.org/10.17721/1728-2195/2020/1.112-11
Перегляди: 587
  / 0
ПоганоНайкраще 

Огляд

Розкрито правову природу застосування термінології іншомовних слів у Кримінальному кодексі України. Проаналі- зовано терміни іншомовного походження у сфері права, досліджено шляхи запозичення термінів і номенів правничої терміносистеми. Проаналізовано склад української термінології щодо її походження. З'ясовано склад запозичень і ви- значено специфіку функціонування типів іншомовної лексики. Розглянуто проблему функціонування іншомовних лек- сичних запозичень в українському мовному середовищі. Визначено доцільність використання запозичених лексем у сучасній правничій термінології української мови. З'ясовано причини появи значної кількості запозичень у терміноло- гічній лексиці права.

Обґрунтовано, що запозичення іншомовних терміноодиниць – закономірне об'єктивне явище, що не має істотних обмежень чи заборон, важливий засіб поповнення української правничої термінології. На відміну від питомих українських термінів на позначення відповідних юридичних понять, термінам-запозиченням більшою мірою властиві такі характер- ні ознаки, як точність, конкретність, однозначність, при цьому вони виявляють і високу словотвірну активність.

Ключові слова: походження, правнича термінологія, юридична термінологія, запозичення, міжмовна взаємодія, ла- тинізми.

I. Tsarova, PhD (Philology), Associate Prof.,

R. Yuzheka, PhD Student

Dnipropetrovsk State University of Internal Affairs, Dnipro, Ukraine

TERMS OF FOREIGN ORIGIN

IN THE CRIMINAL CODE OF UKRAINE

The article deals with the the legal nature of terms of foreign origin used in the Criminal Code of Ukraine. The author analyzes the terms of foreign origin in the field of law, explores the ways of borrowing terms and names of the legal terms system.

The article explores the origin of Ukrainian terminology. The composition of the borrowings has been clarified and the specifics of foreign lexis functioning are defined. The issue of foreign lexis functioning in the Ukrainian language environment is considered. The expediency of using the borrowed tokens in the modern legal terminology of the Ukrainian language has been determined. The causes of a considerable number of borrowings in the terminological vocabulary of law have been found out.

The author substantiates that terms of foreign origin borrowing is a natural objective phenomenon that has no significant restrictions or prohibitions, an important means of updating Ukrainian legal terminology. Unlike specific Ukrainian terms for the designation of relevant legal concepts, borrowing terms are more typical of such characteristic features as accuracy, specificity, unambiguity, and they also exhibit high word- forming activity.

Keywords: origin, legal terminology, borrowing, interlanguage interactions, Latinisms.

 

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/