Бібліотека: Номери журналу
Видавництво: ВПЦ "Київський університет"
Файл: 116-21.pdf
Перегляди: 781
 5 / 1
ПоганоНайкраще 

Огляд

Андріїв В. Вікові особливості працівників і їхня регламентація в міжнародно-правовому регулюванні праці ................................. 5

Вахонєва Т. Правовий статус і кваліфікаційні вимоги до фармацевтичних працівників .................................................................... 11

Гринюк Р., Кіндюк Б. Відповідальність медичних працівників за злочини у сфері обігу

наркотичних засобів, передбачені статтею 320 Кримінального кодексу України .............................................................................................. 15 

Котюк О. Правомірність як світоглядний критерій оцінки поведінки та діяльності......................................................................... 19

Марусенко Р. Показники публікаційної активності правників крізь призму законодавчих вимог .......................................................... 23

Мацелюх І., Мусієнко А. Еволюція карантинних заходів і формування епідеміологічного законодавства в Україні ............................................ 30

Нікітіна Т. Судове та позасудове розв'язання спорів, що виникають із відносин заподіяння шкоди медичним працівником ............................................................................. 35

Олійник О. Способи розв'язання та подолання колізій у кримінальному праві України ................................................................... 40

Погоріленко А. Законодавче регулювання господарсько-договірних відносин у сфері електронної комерції ...................................... 44

Прилуцький С. Інститут виключення з доказів на стадії досудового розслідування: актуальні проблеми та шляхи їхнього розв'язання .......................................................................................................... 48

Снідевич О. Заходи примусового виконання рішень як прояв диференціації виконавчої процесуальної форми ............................ 53

Стрєльцова О. Конституціоналізація співробітництва України з ЄС на підставі Угоди про асоціацію: перспективи розвитку ......................................................................................................................................................... 57

Шамрай В., Слюсаренко Ю. Трансформація державного суверенітету в умовах сучасного конституційно-правового розвитку ............................. 62

Федорченко Н. Рецензія на монографію І. А. Діковської "Міжнародне спадкування у ЄС та Україні: напрями адаптації права України до права ЄС" (Київ, Алерта, 2020) ............................................................................ 65

 

CONTENTS

Andriiv V. Age Features of Employees and Their Regulation under International Labour Legislation ............................................. 5

Vakhonieva T. Legal Status and Qualification Requirements for Pharmaceutical Workers ............................................................................. 11

Grinyuk R.,Kindyuk B.Medical Workers' Liability for Crimes in the Field of Trafficking of Narcotic Products under Article 320 of the Criminal Code of Ukraine ................................... 15 

Kotiuk O. Legitimacy as a Worldview Criterion for Assessing Conduct and Activity................................... 19

Marusenko R. Indicators of Publication Activity of Legal Scholars through the Prism of Legislative Requirements .................................................. 23

Matseliуkh I., Musiienko A. Evolution of Quarantine Measures and Formation of Epidemological Legislation in Ukraine ............................................... 30

Nikitina T. Court settlement and out-of-court settlement of disputes, arising from the relations of harm by medical specialist ................................. 35

Oliinyk O. Ways to Resolve and Overcome Conflicts in Criminal Law of Ukraine ............................................................................ 40

Pohorilenko A. Legal Regulation for Contractual Relations in the Field of Electronic Commerce ........................................................ 44

Prylutskyi S. Institute of Exclusion from Evidence at the Stage of Pre-trial Investigation: Current Problems and Ways to Solve Them ................................ 48

Snidevych O. Measures for the Enforcement of Judgments as Manifestation of Differentiation of Executive Procedural Form ................................ 53

Strieltsova O. Constitutionalization of Ukraine-EU Cooperation on the Basis of the Association Agreement: Development Prospects ............................ 57 

Shamrai V., Sliusarenko I. Transformation of State Sovereignty in Modern Conditions of Constitutional Law Development ................................. 62

Fedorchenko N. Monograph review of Dr. Iryna Dikovska "International Succession in the EU and Ukraine: Directions for Adaptation of Ukrainian Law to the EU Law" (Kyiv, Alerta, 2020)..................................... 65

 

Дата розміщення:
slot gacor agen slot gacor link slot gacor link slot gacor slot pulsa situs slot gacor situs slot gacor gacor88 slot pulsa game slot slot gacor
slot gacor slot online situs slot gacor slot gacor
Kreditgratis Joker123 Slot88 Joker123 gaming
https://slot-pulsa.5thanniv.finalfantasyrecordkeeper.com/ https://slot-pulsa.test-infrastructure.fourthwall.com/ https://slot-pulsa.dev2.enlightedinc.com/